Vedtægter

Love for HSI 35. Kreds skytteafdeling

I. Navn, hjemsted, formål

§1.

Foreningens navn er HSI 35. Kreds skytteforening

Foreningen er en afdeling af Helsinge Skytte og Idrætsforening

Foreningens hjemsted er Helsinge

§2.

Foreningens formål er at udvikle og vedligeholde medlemmernes skydefærdigheder med salon - langdistancegeværer og pistoler og at indøve ungdom i forsvarlig omgang med våben og ammunition.

II. Medlemmer.

§3.

Som medlemmer kan optages agtværdige mænd,kvinder og børn over 8 år. Medlemmer, der ikke kan få våbentilladelse eller som gør sig skyldig i grove brud på sikkerhedsbestemmelserne eller på anden måde mister bestyrelsens tillid, kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen.

§4.

Ind og udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

III. Kontingent

§5.

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsanlingen.

Udeladelse af at betale kontingent medfører slettelse som medlem.

Bestyrelsen er bemyndiget til at give et medlem henstand med kontingentbetaling.

IV. Generalforsamling.

§6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforssamling afholdes hvert år i Helsinge i febuar måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved annonce i Ugeposten.

Foreslag, der ønskes behandlet på generalforsamæingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdes.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, se §11

7. Valg af revisor

8. Valg af suppleanter.

9. Eventuelt.

§7.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig anmoder herom. Begæringen skal indeholde forslag til dagorden.

§8.

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmesafgivningen.

Der skal udarbejdes en skriftlig beretning fra generalforsamlingen.Beretningen underskrives af dirigenten.

§9.

generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, se dog §15.

Afstemninger sker ved håndoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

§10.

Stemmeberettiget er erhvert medlem over 18 år, dr ikke er i kontingentrestance og som er til stede på generalforsamlingen.

V. Bestyrelsen.

§11.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år således, at formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Suppleanter og revisor vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted.

§12.

Bestyrelssen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige udvalg.

VI.Regnskab.

§13.

Foreningens regnskab er kalenderåret. kassereren fører regnskabet og opkræver kontingentet.

Regnskabet revideres hvert år inden generalforsamlingen af valgte revisor.

VII. Lovændringer.

§14.

Forslag til ændringer af disse love skal vedtages på en generalforsamling af et flertal af de fremmødte medlemmer.

VIII. Foreningens ophævelse.

§15.

Ophævelse af foreningen kræver vedtagelse på mindst 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 7 dages mellemrum og ophævelsen skal vedtages af 3/4 af de fremmødte medlemmer.

Den sidste generalforsamling træffer bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, materiel og andre aktiver.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.09 | 14:46

Hej Helsinge Skytteforening,
Jeg vil høre omkring muligheden for at leje skyttehuset lørdag D. 5. Okt.?
Tidsrum 11.00-ca.17.00.
Pris? og kontakt person? mvh Chr

...
26.08 | 11:46

Du skal være velkommen hver mandag mellem kl. 17-19.
Der er der træning.
Mvh Børge Jensen

...
25.08 | 21:38

Til rette vedkommende
Kan man komme og prøve. Vil gerne starte skydning op igen.
Mvh Ditte

...
22.06 | 22:43

Hej Alina.
Du er velkomme til at komme om mandagen mellem kl.17 og kl 19 Der har vi træningstid. Det er pt på Ridebanevej. Mvh.Børge Jensen

...
Du kan lide denne side